வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க விரும்பும் பதினெட்டு வயது பூர்த்தியடைந்த மாணவர்கள் அதற்கான விண்ணப்ப படிவத்தை மாணவப்புல அலுவலத்தில் பெற்று 4/12/2023 தேதிக்குள் மாணவப்புல அலுவலத்தில் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டு கொள்கிறோம்  |   Semester Results - November 2023 |   CAREER GUIDANCE AND PLACEMENT CELL OF OUR COLLEGE IN COLLABORATION WITH RUBICON SKILLS DEVELOPMENT PVT. LTD. - FOUR DAYS TRAINING PROGRAMME ON “LIFE SKILLS” (SUPPORTED BY BARCLAYS) |  

Outcome-Based Education (OBE)

Arul Anandar College introduced OBE from 2019-20 academic year. Programme Outcomes for the UG and PG Programmes have been formulated, drawing inspiration from the institutional vision, mission and strategies to attain academic excellence echoing Sustainable Developmental Goals with international humanitarian and environmental concerns, responding to the national developmental plans, regional aspirations and local needs and the inculcation of values and skills for the integral development of individuals. The Programme Specific Outcomes reverberate the core values of POs at varying degrees. The Course Outcome is measured to assess the attainment level and relevance of the course. It promotes the application of innovative student-centric teaching and learning methodologies. OBE deliberates in advance the course delivery and assessment patterns that help to achieve stated objectives and outcomes. It focuses on measuring student performance i.e. outcomes at different levels ranging from Understanding to Creativity (K1 to K6). It is designed to make the students attaining professional expertise by being competent, creative and ever ready to accept new and challenging roles by embracing innovative opportunities and by applying emerging technology in Industry and Academics.


The programme will enable the graduates to

PEO1 : Enrich the learners with intense disciplinary knowledge and the essential skills for contributing towards societal development and transformation.
PEO2 : Enhance the skills of professional, employability and entrepreneurship for gaining sustainability in this dynamic globe.
PEO3 : Instigate the values concerning environmental consciousness, and the responsibilities in raising the standards of rural empowerment.

The programme will enable the graduates to

PO1 : Demonstrate profound comprehension of the concepts, theories, and principles in the disciplinary knowledge and appreciate its contextual significance.
PO2 : Conceptualize the theories, formulate decision making models, and design solutions to the growing national needs together with the reflective analysis of its implications.
PO3 : Develop the skills of analytical reasoning and associate the relevance of the theoretical concepts in various perspectives.
PO4 : Critically evaluate the practical utility of translating theory into praxis and lab into land towards societal upliftment.
PO5 : Undertake creative research initiatives with innovative Trans-disciplinary approach for catering the contemporary needs of rural development.
PO6 : Empower themselves by digital, communication, programming and professional skills for a suitable career in this competitive globe.
PO7 : Engage in self-directed and life-long learning and elicit optimal personality by rising in leadership qualities, active involvement in teamwork, and collaboration with the members of the diverse cultural groups in the society.
PO8 : Emerge as responsible citizens with the awareness of their role in promoting environmental sustainability and gender equity together with the adsorption of ethical, social, moral and cultural values.