வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க விரும்பும் பதினெட்டு வயது பூர்த்தியடைந்த மாணவர்கள் அதற்கான விண்ணப்ப படிவத்தை மாணவப்புல அலுவலத்தில் பெற்று 4/12/2023 தேதிக்குள் மாணவப்புல அலுவலத்தில் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டு கொள்கிறோம்  |   Semester Results - November 2023 |   CAREER GUIDANCE AND PLACEMENT CELL OF OUR COLLEGE IN COLLABORATION WITH RUBICON SKILLS DEVELOPMENT PVT. LTD. - FOUR DAYS TRAINING PROGRAMME ON “LIFE SKILLS” (SUPPORTED BY BARCLAYS) |  

National Cadet Corps (NCC)

Among the several wings in NCC, ACC has only Army. (The other NCC wing are: Navy, Airwing, Armoured Squadron etc). Our Army unit is called 7/14 Arul Anandar College and is attached to 14(TN) BN NCC, Dindigul. NCC provides opportunities to participate at several types of camps including the Republic Day Parade in New Delhi. A maximum of 120 students draw from the three years, serve as members of our NCC unit. At every year around 40 first year student may get enrolled into NCC. An NCC student may be a part of the NCC programmes for a maximum period of three years. He/She can participate at the B-Certificate Examination at the end of the second year and can participate at the C-Certificate Examination at the end of the third year.

Motto of NCC

»  "UNITY AND DISCIPLINE"

The National Cadet Corps came into being on July 16, 1948 with the promulgation of the NCC Act XXXI of 1948. NCC is place under the Ministry of Defence, Government of India.
»   To develop character, comradeship, discipline, leadership, secular outlook, spirit of adventure, sportsmanship and ideals of selfless service among the youth of the country.
»   To create a human resource of organized, trained and motivated youth, to provide leadership in all walks of life and always be available for the service of the nation.
»   To provide a suitable environment to motivate the youth to take up a career in the Armed Forces.
NCC Cadets undergo three years training and appear for NCC "B" & "C" certificate examinations based on the following subjects:
»  DRILL
»  PHYSICAL TRAINING
»  WEAPON TRAINING
»  FIRST AID / HEALTH AND HYGIENE & SANITATION
»  YOGA
»  MAP READING
»  CIVIL DEFENCE
»  FIELD CRAFT & BATTLE CRAFT (FC BC)
»  LEADERSHIP TRAITS
»  ECOLOGY & DISASTER MANAGEMENT
»  PERSONALITY DEVELOPMENT AND LIFE SKILLS (PDLS )
»  OFFICER LIKE QUALITIES (OLQ )
»  SOCIAL SERVICE AND COMMUNITY DEVELOPMENT (SSCD)
NCC cadets have excellent opportunities to be part in the following camps and adventure activities
»  ANNUAL TRAINING CAMP (ATC)
»  CENTRALLY ORGANISED CAMPS (COC)
»  THAL SAINIK CAMP(TSC)
»  ARMY ATTACHMENT CAMP (AAC)
»  REPUBLIC DAY CAMP (RDC)
»  ROCK CLIMBING TRAINING CAMPS (RCTC)
»  ADVANCE LEADERSHIP CAMPS (ALC)
»  NATIONAL INTEGRATION CAMP(NIC)
»  YOUTH EXCHANGE PROGRAM (YEP)
»  MOUNTAINEERING
»  ROCK CLIMBING
»  TREKKING
»  CAMEL SAFARI
»  MOTOR CYCLE/ CYCLE EXPEDITION
»  SPORTS AND GAMES
NCC cadets involves in the following community development activities.
»  Awareness on Swachh Bharat Mission, Fit India Movement, Aatma Nirbhar Bharat etc.
»  Cleaning of Historical Monuments and Public places like Hospitals, Bus stand, Schools etc.
»  Tree Plantation.
»  Visit to Old age Homes.
»  Repairing wells and Village tracks.
»  Disaster Relief.
»  Adult Education.
»  Women empowerment.
»  Blood donation.
»  Solid waste management.
»  Awareness Rally on Anti dowry, Anti leprosy Drive , Anti Drug etc.
»   An excellent opportunity to get acquainted with the services.
»   Participation in dedicated teams in service to the nation.
»   A chance of a lifetime to get trained in scores of adventure activities.
»   A training ground for acquiring iron-will and impeccable discipline.
»   Scholarships to those who excel in all activities, ranging from academics to adventure.
»   A cadet holding NCC "C" certificate gets entitled to apply for direct commission in the defence services to Indian Military Academy (IMA), Dehradun, National Defence Academy, Pune and Officers Training Academy (OTA), Chennai.
»   A cadet holding NCC "B" or "C" certificate can aspire to be enrolled in uniformed posts by Public Service Commission.
»   Preferential advantage in seeking admissions in professional course at all India level.
»   Opportunity to travel all over India and abroad.
2014-2019
2014-2019
INTERNATIONAL YOGA DAY CELEBRATION-2023
PAINTING COMPETITION ON “G20 PRESIDENCY INDIA”
INDEPENDENCE DAY CELEBRATION-2023

Associate NCC Officer & Coordinator

»  Lt. A. Arockia Maria Micheal Raja
"Come Join NCC and get the tastes of Indian Armed Defence Forces"